Spółka Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj (dalej: firma Be Healthy lub dostawca lub administrator danych osobowych) informuje:

Ochrona danych
Firma Be Healthy d.o.o. szanuje Twoją prywatność i pieczołowicie chroni Twoje dane.
Wszelkie przekazane nam informacje chronimy przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich, czym zapewniamy Ci bezproblemową i niezakłóconą współpracę z firmą Be Healthy d.o.o..
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie lub aktualizacji w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania. Korzystanie ze strony internetowej oferenta po zmianie lub aktualizacji oznacza akceptację tych zmian lub aktualizacji przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych oznacza, że:
 - Nigdy nie wykorzystamy Twoich danych osobowych w jakikolwiek nieuprawniony sposób.
 - Nigdy nie przekażemy Twoich danych kontaktowych i osobowych nieupoważnionemu podmiotowi trzeciemu.
 - W każdej chwili możesz szybko i bezproblemowo zrezygnować z otrzymywania przesyłanych przez nas wiadomości e-mail i ze wszystkich innych form komunikacji.

Wszystkie nasze działania w Internecie są zgodne z prawodawstwem europejskim (Rozporządzenie (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) oraz konwencjami Rady Europy (ETS Nr 108, ETS Nr 181, ETS Nr 185, ETS Nr 189)) oraz ustawodawstwem krajowym Republiki Słowenii (Ustawą o ochronie danych osobowych (ZVOP-1, Uradni list RS, nr 94/07), Ustawą o handlu elektronicznym na rynku (ZEPT, Uradni list RS, nr 96/09 i 19/15) itp.).
Polityka prywatności dotyczy postępowania z informacjami, które dostawca uzyskuje na Twój temat, gdy odwiedzasz i korzystasz z naszej strony internetowej lub które przekazujesz mu w inny sposób.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe to informacje, które identyfikują Cię jako konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobę. Osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, gdy można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez określenie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub określenie jednego lub więcej czynników charakteryzujących jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Dostawca gromadzi i przetwarza (wykorzystuje) Twoje dane osobowe w następujących celach:
 - Zawieranie i realizacja umów, w tym realizacja Twojego zamówienia przez dostawcę.
 - Wysyłanie newslettera reklamowego (tradycyjnego, elektronicznego, SMS lub MMS) na Twój adres (fizyczny lub elektroniczny) i numer telefonu, które przekazałeś dostawcy.
 - Inne cele, na które wyraziłeś osobną zgodę.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym, obowiązkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy z dostawcą lub obowiązkiem prawnym, musisz podać dane osobowe; jeśli nie podasz danych osobowych, nie możesz zawrzeć umowy z dostawcą, ani też dostawca nie może świadczyć usług lub dostarczać produktów w ramach umowy, ponieważ nie posiada niezbędnych informacji do wykonania umowy.

Dostawca przetwarza dane osobowe w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

RODO
Prawo do prywatności jest obecnie jednym z najważniejszych praw człowieka. Dlatego w 2016 roku Parlament Europejski przyjął nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zaczęło obowiązywać 25. 05. 2018 roku.  Nowe rozporządzenie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które wykorzystują lub w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe obywateli UE. Rozporządzenie ogólne ustanawia jednolite zasady ochrony danych osobowych w UE, a niektóre kwestie merytoryczne i proceduralne zostaną również uregulowane w Słowenii w nowej ustawie o ochronie danych osobowych (ZVOP-2).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem osoba, której dotyczą dane osobowe, wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, a także przedstawiane są jej cele, których ta zgoda będzie dotyczyć.
 
Jakie prawa posiadają nasi użytkownicy w związku z RODO?
 - Prawo do wycofania zgody
 - Prawo dostępu do danych osobowych
 - Prawo do sprostowania danych osobowych
 - Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym")
 - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 - Prawo do przenoszenia danych osobowych
- Prawo do sprzeciwu
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej


Dane osobowe
Zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce dostawca gromadzi następujące dane osobowe: podstawowe dane użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane związane z komunikacją w sprawie zamówień.

Przechowywanie danych osobowych
Dostawca będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone i przetwarzane. Te dane osobowe, które dostawca przetwarza na podstawie osobistej zgody osoby, przechowywane są na stałe, dopóki osoba, której dane dotyczą, nie wycofa tej zgody. 

Wolność wyboru
Masz pełną kontrolę nad przekazanymi danymi osobowymi. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz przekazać swoich danych osobowych, możesz nie mieć dostępu do niektórych lokalizacji lub funkcji na tej stronie internetowej.
Jeżeli chcesz anulować otrzymywanie newslettera lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, napisz do nas na adres: info@futunatura.pl lub zrób to sam, korzystając z tego linku >>.
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych osobowych, napisz do nas na: info@futunatura.pl.

Automatyczne rejestrowanie informacji
Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową, ogólne dane nieosobowe (liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, odwiedzane strony) są automatycznie rejestrowane (nie w ramach rejestracji). Informacje te wykorzystujemy do badania atrakcyjności naszej strony internetowej oraz prac nad poprawą jej zawartości i funkcjonalności. Twoje dane nie są przedmiotem dalszego rozpatrywania i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są stale chronione przed zagubieniem, zniszczeniem, fałszowaniem, zmanipulowaniem i nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem.

Wszelkie zmiany naszej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych będą publikowane na naszej stronie internetowej.
Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są stale chronione przed zagubieniem, zniszczeniem, fałszowaniem, zmanipulowaniem i nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem.

Data ostatniej aktualizacji: 25 kwietnia 2018